Kort om återvinning

Återvinning, tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt material ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid vissa former av förbränning må komma att klassificeras som återvinning.I Sverige återvinns eller förbränns nästan allt avfall och endast en mycket liten del slängs på soptipp.

Aluminium, glas, kartong, papper och plast är exempel på material som kan återvinnas. Ytterligare exempel på återvinning är förorenade jordmassor och tjärasfalt som efter behandlingsåtgärder blir renade och återvunna. Lämpliga att åter användas i anläggningsprojekt när ex. hus och vägar ska byggas. Även överflödig värme från industrier tas om hand och blir fjärrvärme.

Förenklar ditt sökande

På denna sidan hittar du flera olika kategorier och länkar om bland annat E-handel , hoppas du finner vad du söker.